Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

M Love1

Nghề nghiệp: ESL CONVERSATIONAL TEACHING

Kinh nghiệm giảng dạy: 4+years of ESL teaching in both South Korea and in Japan.

Sở thích: Main interests are traveling , dancing, and urban exploration.

Giáo dục: Have a 4 year university degree in International Relations and a 160 hour TEFL certification,.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Nhật (Hội thoại)

Video Hồ sơ: