Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Laquita Green

Nghề nghiệp: Home Health Care Attendant

Kinh nghiệm giảng dạy: Speech Therapy for stroke patients

Sở thích: My hobbies inclube reading, singing, and decorating

Giáo dục: Associates of Art Degree

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: