Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Niki Thom

Nghề nghiệp: Director, Teacher, Tutor, and Social Worker

Kinh nghiệm giảng dạy: I have several years of teaching experience.

Giáo dục: Yeshiva University
City College of New York

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: