Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amanda Re

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching as an ESL Teacher for 7 months. I am also a native English speaker.

Sở thích: I enjoy writing songs and running long distances races including marathons.

Giáo dục: I studied Music Business at Belmont University and earned my BBA.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)