Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Michelle McK

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 years as a Primary School Teacher and 2 years as an ESL Teacher. Currently teaching ESL in Colombia, to adults.

Sở thích: Travel, sports, culture, meditation, fitness, nutrition.

Giáo dục: Bachelor of Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: