Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joel May

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 8 years teaching experience, primarily teaching of the English language.

Sở thích: Music, Photography, Design, Travel, Philanthropy

Giáo dục: Bachelor of Principles and Methods of Language Education
English Language Instruction
Bachelor Degree

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung (Thông thạo)