Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Oli Excell

Nghề nghiệp: English Teacher and Accountant

Kinh nghiệm giảng dạy: Living and teaching in Vietnam for 4 years, Accountancy tutoring and teaching children basic English online.

Sở thích: Travelling. Vietnam. England. Kayaking. Kickboxing. Accountancy. Numbers. Maths.

Giáo dục: I graduated the University of Leeds with a Maths degree and now I study accountancy online with ACCA.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: