Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tye Smith

Nghề nghiệp: College ESL Lecturer

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught English for the last four years.

Sở thích: Music, Mafia(card game)

Giáo dục: Grinnell College Bachelor of Arts in Sociology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)