Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

maria z489

Nghề nghiệp: Registered Nurse

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching children and adults online for 3 years

Sở thích: sports, music, science education, languages, cultures, food

Giáo dục: I studied Nursing at Niagara County Community College

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: