Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Boolinda L

Nghề nghiệp: ESL Online Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching ESL online for 1 year

Sở thích: I love drawing, comic books, movies, and books.

Giáo dục: Recieved a Bachelors Degree in Graphic Design at University of El Paso

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: