Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Linda Rin

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL Teacher/ 6 years

Sở thích: I enjoy soccer, learning about nutrition, essential oils, travel, and experiencing new cultures.

Giáo dục: National American University
Master's Degree in Business Administration (MBA Degree)
Master's Degree in Management (MM Degree)
Bachelor's Degree in Business (BS Degree)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: