Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lexx NY

Nghề nghiệp: Musician/Business Owner

Kinh nghiệm giảng dạy: Teachers Assistant Astronomy 2011-2014

Sở thích: Music, DJing, Art, Science

Giáo dục: Fashion Institute of Technology - Illustration
Stony Brook University - Fine Art/Sound Design

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)