Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

michelle barnido

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 years of online teaching
2 years assessing essays

Sở thích: I like movies, TV series, beaches and traveling

Giáo dục: I have a Bachelor Degree in Nursing.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)