Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tara M

Nghề nghiệp: A certified teacher and counselor for elementary and high school more than 20 years.

Kinh nghiệm giảng dạy: A certified teacher and counselor for elementary and high school more than 20 years.

Sở thích: Reading, music, weather, world events, news, education, movies, children, teaching,and cars.

Giáo dục: Masters degree in Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: