Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Regina B M

Nghề nghiệp: Office Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: Online teaching and In-Person to a Vietnamese Association.

Sở thích: Yoga, Outdoors, Adventure, Travel, Dogs, Animals, Movies, Health, and Food!

Giáo dục: The University of Iowa, Bachelors Degree.
Benedictine University, Masters in Public Health.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: