Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Chasity Day

Nghề nghiệp: ESL Teacher, Legal Secretary, Interpreter

Kinh nghiệm giảng dạy: English Tutor
Spanish Tutor
ESL (English as a Second Language) Teacher

Sở thích: Travel, Reading, Writing, Unicorns, Cinema/Movies, Music, Art, Theatre, Recycling, History, Diplomacy, Foreign Policy, Animals, Save the Trees!

Giáo dục: The University of Memphis - B.A. English
B.A. Foreign Languages

TEFL Academy - TEFL/TOEFL Certification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: