Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joshua Berg

Nghề nghiệp: Chaplain

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught English in Moscow, Russia.

Sở thích: Reading, writing, languages, theater

Giáo dục: BA, Japanese language, University of Michigan
MBA, Metropolitan College of New York
MDiv, Meadville Lombard (in progress)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: