Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jeff Fm79ql31

Nghề nghiệp: Legal Assistant/Online Teaching

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutored a few students back in 2012. Now making the leap to TEFL and teaching online for a full-time career.

Sở thích: Good books, rock music, running long-distance.

Giáo dục: University of California, Berkeley. BA in Philosophy (1997)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)