Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Richard Vargas

Nghề nghiệp: transitioning from teaching to software development

Kinh nghiệm giảng dạy: One year in Wuhan China as an English Teacher

Giáo dục: BA University of Kansas

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)