Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nita K

Nghề nghiệp: Music Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year of Elementary General Music Teaching
1 year of Middle School and High School Choir

Sở thích: Music, singing, music education,culture, language, beauty, the Avengers

Giáo dục: Duquesne University w/ a B.S. of Music Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)