Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Marina Laduda

Nghề nghiệp: Singer-Songwriter

Kinh nghiệm giảng dạy: One-on-one accent coaching, English tutoring at the high school level, vocal coach

Sở thích: Music, films, stand-up comedy, photography, pets, social media, food, art, fashion...

Giáo dục: Dublin High School, 2010 and some college at Academy of Art University 2010-2012.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)