Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Aerial Darling

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring

Sở thích: Films, TV, Books, Novels, Poems, Sports.

Giáo dục: Exeter Univeristy, Studying English Literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: