Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ealia M

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years experience as an online English teacher
1 year experience as an English teacher in a traditional classroom

Sở thích: Movies, Books, Travel, Food, Culture, Music

Giáo dục: University of Michigan , TEFL Degree
Thessalian Ballet , Performing Arts BA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)