Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jessica Wirth

Nghề nghiệp: Primary School Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I'm a fully qualified teacher.

Sở thích: Education
Music
Drama
Cooking
Travelling
Movies and Documentaries
True crime

Giáo dục: AUT university- Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: