Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Andrew Stephen P

Nghề nghiệp: Freelance Photographer

Kinh nghiệm giảng dạy: University graduate that has taught English in Indonesia (Cambridge Curriculum).

Sở thích: Travel, Photography, Tattoos, Motorcycles, Dogs.

Giáo dục: Bachelor of International Business

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)