Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joe Cash

Kinh nghiệm giảng dạy: I prefer conversational English with adults. Not really interested in teachings kids.

Sở thích: Artist. Father and Husband. Live in the North Carolina mountains.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: