Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lydia Elizabeth

Nghề nghiệp: Counsellor

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring 5 years plus adults and children

Sở thích: Current affairs, healthy eating, yoga, psychology, Spain and Russia.

Giáo dục: Degree

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: