Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lana

Nghề nghiệp: ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Former preschool and kindergarten teacher and current adult ESL teacher

Sở thích: Traveling, family, cooking/food, exercise, music, Netflix

Giáo dục: General education (Folsom Lake College, 2012)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: