Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Erica JP

Nghề nghiệp: EFL Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: 6+ years teaching kids, teens, and adults of all levels.

Giáo dục: I have a Bachelor's degree in Anthropology.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)