Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Chontelle B.W.

Nghề nghiệp: Accounting, Translator

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutor English Reading Comprehension and Vocabulary in preparation for the SATs

Sở thích: I love to dance! I also love art, sports, video games, travel, music and food!

Giáo dục: Rutgers University - Major in Accounting | Minor in Mandarin

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: