Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Cheyenne Jones

Nghề nghiệp: Professional Snowboard Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching snowboarding and skiing for 6 years.

Sở thích: Outdoors, sports and home decor.

Giáo dục: Going to school for psychology.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)