Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

jenvivbynature

Nghề nghiệp: Teacher of English and writing

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching all grade levels from 1st to high school English and writing

Sở thích: Pop culture, fashion, blog Writing. Poetry, Cooking

Giáo dục: Studied at University of St. Thomas: English and Curriculum Design

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: