Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kristin Bradshaw

Nghề nghiệp: University Student

Kinh nghiệm giảng dạy: N/A

Sở thích: K-pop/K-Dramas, Video-games, R&B, Anime, Twitch, TV Shows, YouTube.

Giáo dục: Currently at The Ohio State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)