Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sierra Bri

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching and tutoring both English and Spanish.

Sở thích: Cooking, traveling, animals, outdoors, social problems, culture, and world news.

Giáo dục: I studied Spanish near Seattle, WA. I have a BA in Spanish with a minor in Communication studies.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: