Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Robert Dewan

Kinh nghiệm giảng dạy: English ESL teacher 3 years.
University English Tutor ESL 1 year

Sở thích: Food, art, Travel, education, Philosophy, music, hiking, TV, Movies, martial arts

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)