Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brucio S

Nghề nghiệp: 1. English teacher - 2. Consultant (Marketing and Finance)

Kinh nghiệm giảng dạy: 23 years teaching English (University in France, language schools and private students)

Sở thích: Business, world news, travel, music

Giáo dục: Master of Business Administration (MBA)
York University (Toronto, Canada)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: