Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

darren farmer

Nghề nghiệp: Operations manager, Hospitality

Kinh nghiệm giảng dạy: Started online teaching recently, some art classes in england

Sở thích: Football, traveling, writing, socializing

Giáo dục: Southampton Solent University, Fine art and Poetry BA Honors, 2:1

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)