Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Anna Dixon

Nghề nghiệp: ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught Pre-K for two years, and I'm currently working as an ESL teacher. I enjoy working with both children and adults.

Sở thích: art, popular culture (movies, TV, videogames), gardening, cooking, exercising

Giáo dục: Valdosta State University: Bachelor of Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)