Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tiffany M Brown

Nghề nghiệp: Tefl teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 years as an educator for Brocato hair care company
5 months as a tefl teacher at Bibo

Sở thích: I love to travel to Caribbean islands, listening to music, reading books, and running.

Giáo dục: TEFL 120 hour online certification from Bridge, Inc.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: