Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rachel Nagy

Nghề nghiệp: Photographer, Bible education volunteer, waitress, nanny

Kinh nghiệm giảng dạy: Many years of Bible education work. Also did work at a preschool.

Sở thích: -travel
-photography
-family
-art
-music

Giáo dục: I finished High School in California. I took some classes from Community College. Also, I took the TESOL training course for teaching English.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: