Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Oscar Hanna

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I teach online to people in South America and Asia.

Sở thích: Politics, history, literature, reading, movies, running, hiking and travelling!

Giáo dục: 2:1 BA in History from Oxford Brookes University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)