Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Hilary May

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years teaching English both F2F as well as online.

Sở thích: Animals, traveling, living abroad, exploring, hiking.

Giáo dục: Oxford Seminars

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: