Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rich IL

Nghề nghiệp: English Teacher. Movie Producer. Business Consultant

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years plus

Sở thích: Travel. Triathlons. Sports. New Technology. Self-Improvement

Giáo dục: University of Illinois and Columbia College
Film making. Communication.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)