Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sierra M

Nghề nghiệp: Online English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 6 years teaching experience doing volunteer work, teaching people of all ages.

Sở thích: Music, reading, writing, crafting, animals, and food.

Giáo dục: High school diploma

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: