Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lucy Townsend

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years teaching in a school and private classes

Sở thích: Food, travel, sports, culture, environmental issues, yoga, animals, movies, books, current affairs

Giáo dục: BA Digital Media

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)