Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Bronwyn

Nghề nghiệp: ESOL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 years teaching English to children and adults in Siem Reap, Cambodia

Sở thích: Books, movies, cooking, eating, nature

Giáo dục: Cambridge Delta (2017)
Cambridge CELTA (2011)
Bachelor of Design (2004-2006)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: