Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Liz B.

Nghề nghiệp: Homeschool Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL conversation practice, community college writing tutor, elementary education

Sở thích: Studying languages, reading, writing, raising children, knitting, gardening, other countries and cultures, camping, hiking, swimming, cooking

Giáo dục: BA in Letters and Professional Writing, Minor in French, Masters in Professional Writing

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: