Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joy Medecin

Nghề nghiệp: Nanny

Kinh nghiệm giảng dạy: I worked at Disney, helping a celebrity with his pronunciation.

Sở thích: Arts and crafts, exercising and volunteering at animal shelters.

Giáo dục: Boston University, community interpreting.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: