Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

bountyrollos

Nghề nghiệp: College professor, healthcare editor

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching reading, writing, composition, grammar to college students.

Sở thích: Comic books, movies, writing, reading, poetry, arts and crafts, photography

Giáo dục: Rutgers University, English Literature B.A.
The New School, Poetry, M.F.A.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: