Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jimmy Mac

Nghề nghiệp: English Tutor & Aspiring Author

Kinh nghiệm giảng dạy: - I began teaching children and adults karate at ten years old.

- 2+ years as a creative writing tutor for university students

- 5+ years English studies tutor for elementary school students

Sở thích: - Movies
- Music
- Reading
- Writing
- Sports
- Travel

Giáo dục: - Bachelor of Arts Degree in Communication Studies, Florida Atlantic University- 120 hour Advanced Certificate in Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)